O projekcie FERS

Miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, zespół WorldSkills Poland, działający w ramach struktur Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uzyskał dofinansowanie projektu „Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności EuroSkills i WorldSkills”!

Tytuł Projektu: Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills).

Działania, które będą realizowane w ramach projektu:

1.Przygotowanie i przeprowadzenie corocznych, dwuetapowych eliminacji (konkursy regionalne i konkurs SkillsPoland) zmierzających do wyłonienia drużyny reprezentującej Polskę na zawodach EuroSkills i WorldSkills.
2. Realizacja szkoleń drużyny narodowej.
3. Udział reprezentantów i reprezentantek oraz ekspertów i ekspertek z Polski w konkursach EuroSkills i WorldSkills za granicą.
4. Opracowanie raportów wraz z rekomendacjami.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu są szeroko pojęci interesariusze i interesariuszki kształcenia zawodowego w Polsce, w tym w szczególności: uczniowie i uczennice oraz nauczycielki i nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; szkoły branżowe, technika, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centa umiejętności (od 2024 r.); szkoły wyższe w zakresie pozyskiwania przyszłych studentów ze szkół branżowych; władze centralne i regionalne odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityki kształcenia zawodowego; kuratorzy oświaty oraz inni przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw właściwych dla zawodów oraz jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za prawidłowy nadzór nad systemem kształcenia zawodowego; przedstawiciele i przedstawicielki pracodawców; organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; organizacje branżowe (organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji); uczniowie i uczennice szkół podstawowych (szczególnie siódmoklasiści i ósmoklasiści) jako osoby stojące przed wyborem dalszej ścieżki nauki.

Celem projektu jest promocja kształcenia zawodowego i tworzenie przestrzeni dla efektywnej
współpracy biznesu z kształceniem zawodowym poprzez organizację krajowych konkursów
umiejętności zawodowych pn. SkillsPoland, podczas których wyłaniani są zawodniczki i zawodnicy
na konkursy EuroSkills i WorldSkills oraz udział polskich drużyn w obu wspomnianych konkursach.

Efektem podjętych działań będzie wyłonienie zawodników krajowych i zagranicznych konkursów EuroSkills i WorldSkills, zwiększanie ich kompetencji poprzez treningi, zgrupowania i spotkania z ekspertami,

Całkowity koszt projektu: 29 998 320,84

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 29 998 320,84

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Informację o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji i Nauki.